Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

itsme wil zich actiever manifesteren op MVO-gebied. Hierbij hoort ook een vernieuwd MVO-beleid. Om dit nieuwe beleid kracht bij te zetten, heeft itsme de keuze gemaakt om een MVO-certificaat te behalen. De MVO-prestatieladder biedt itsme hier uitkomst. De MVO prestatieladder is namelijk met het concept People, Planet & Profit een praktische invulling van de ISO 26000. Deze prestatieladder voorziet itsme in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkelingen concreet, objectief, aantoonbaar en certificeerbaar te maken. itsme gebruikt deze MVO-prestatieladder, als leidraad bij het beschrijven en bepalen van doelstellingen, weergeven van bereikte resultaten en het implementeren van verbeteringen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemen. De verwachting is dat dit certificaat al eind 2019 wordt behaald

People

De waarde en waarden van itsme zijn haar mensen, de medewerkers onze collega's. Zij leveren op basis van hun specifieke kwaliteiten een duurzame bijdrage aan het succes van onze klanten.
They make it succeed! Om deze waarde(n) duurzaam te borgen verwachten wij bepaalde gedragskenmerken en competenties van onze medewerkers. Deze zijn opgenomen in het itsme competentiehandboek.
Als familiebedrijf leunt itsme voor continuïteit op zijn mensen. Wij stimuleren interne doorgroei en ontwikkeling binnen de organisatie. Om deze groei te faciliteren hebben wij een itsme functiehuis ontwikkeld waarin voor een ieder duidelijk is voor welke functie welke competenties, ervaring en opleiding benodigd is. Op basis van het functiehuis en de ambitie van de medewerkers stellen wij eenieder ongeacht sekse, achtergrond, geloof of ervaring in staat op termijn binnen de organisatie de functie te kunnen vervullen die zij zich wensen en die hen past.
Om waarde voor onze klanten toe te blijven voegen dienen we onze mensen continu te scholen op het gebied van zowel techniek, proces, commercie als op persoonlijke ontwikkeling en competenties. Hiervoor is de itsme Academy in het leven geroepen. Zo blijven onze mensen in staat, al onze klanten op allerlei gebieden te ondersteunen.

Planet

Als distributeur zit het consolideren en optimaliseren van goederenstromen ons in het bloed. Studies wijzen uit dat distributeurs tot wel 75% van goederenstromen in de keten besparen. Als erkend longtail specialist leveren wij doorgaans een groter en gediversifieerder assortiment aan producten en fabricaten aan onze klanten en hebben daarmee niet alleen een grotere 'share of wallet', maar tevens een hogere consolidatiegraad van goederenstromen.
Onze afdeling Connected Business adviseert over en implementeert klantspecifieke logistieke oplossingen. Wij gaan hiermee verder in het optimaliseren van processen dan de 'gewone dozenschuiver'. Wij maken de besparing van logistieke stromen en daarmee CO2-reductie inzichtelijk en meetbaar voor onze klanten en realiseren hier dikwijls een additionele besparing van 65% op bestaande logistieke stromen.

Als distributeur van elektrotechnische en mechanische componenten en systemen voor de industrie en machinebouw spelen wij tezamen met onze stakeholders een vooruitgeschoven positie in het verduurzamen van de (maak)industrie en daarmee onze samenleving. Wij meten energie – en CO2 verbruik van onze klanten en geven hen advies aangaande monitoring en besparingsmaatregelen op het gebied van onder andere aandrijving, perslucht en licht. Daarnaast adviseren wij pro actief het gebruik van duurzame producten boven conventionele producten. Zo zorgt itsme Lighting Technology Light Designs voor onze klanten waarbij het design gebaseerd is op de hoogst mogelijke energie efficiency en CO2 reductie.

Om onze eigen footprint te verminderen, meten we ons interne verbruik van grondstoffen, water en energie. Wij voeren beleid op en nemen actief maatregelen voor het verminderen van verbruik hiervan en het gebruik van duurzame bronnen. Wij gebruiken gerecycled papier en verpakkingsmateriaal en scheiden ons afval. Wij stimuleren onze stakeholders actief een zelfde positie in te nemen en ons in ons beleid te 

Profit

Als familiebedrijf staan wij een lange termijn visie met onze onderneming voor. Onze historie gaat terug tot 1876 en wij wensen de onderneming nog minstens een zo lange termijn voor te kunnen zetten. Dit betekend niet dat wij achterom kijken en leunen op onze historie, maar juist dat wij ons telkens opnieuw weten uit te vinden om zo relevant te blijven voor onze stakeholders.
Bij een lang termijn strategie en visie hoort een gezonde en verantwoorde financiële huishouding en rapportage. Jezelf continu blijven uitvinden resulteert in continu investeren in de onderneming, onze stakeholders en in onze toekomst, maar met een helder beeld van de actualiteit. Wij rapporteren onze cijfers op basis van (inter)nationale standaarden en laten deze goedkeuren door erkende accountants.
Daarnaast stimuleren wij de lokale economie en ontplooien lokale initiatieven door het werven van medewerkers en het betrekken van goederen en diensten uit de regio.

Wij leveren een duurzame bijdrage aan het succes van onze klanten, leveranciers, stakeholders en onderneming.

Wij doen dit op een eerlijke, aantoonbare manier.

Wij doen dit door het adviseren over effectief inzetten van duurzame technologie en het optimaliseren van logistieke processen.

Wij zijn klantgericht, werken samen en tonen initiatief.

Wij zijn itsme!